Kontakt

ul. Modrzewiowa 45
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
sekretariat@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25
tel./fax: 22 758 90 51

Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:30


Oferta edukacyjna

Rok szkolny rozpoczyna się 4 września. Nauka trwa 4 semestry (dwa lata), z wyjątkiem "Asystenta osoby niepełnosprawnej", gdzie nauka trwa dwa semestry (1 rok).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych jak i w systemie weekendowym.

Po ukończeniu Szkoły słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 
Zawody

Medyczna Szkoła Policealna kształci w zawodach:


a) Technik masażysta - nauka w systemie dziennym i weekendowym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Technik masażysta 322[12]  (od 2014 symbol 325402)
Nr programu 322[12]/T, SP/MENiS/2005.08.03

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II III IV
Liczba tygodni nauki
19 19 19 15
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 - - - 0,5
3 Podstawy działalności gospodarczej
- - 2 - 1,5
4 Podstawy informatyki
- - 2 - 1
5 Język angielski zawodowy 2 2 2 - 3
6 Język migowy
- - - 3 1,5
7 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
4 - - - 2
8 Podstawy nauki o zdrowiu
1 - - - 0,5
9 Pierwsza pomoc przedmedyczna
- 1 - - 0,5
10 Anatomia
4 2 2 2 5
11 Teoria masażu
2 2 2 2 4
12 Fizjoterapia ogólna 2 2 - - 2
13 Fizjologia z patofizjologią 4 2 - - 3
14 Pracownia masażu 6 4 6 7 11,5
15 Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym 1 1 1 1 2
16 Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego - 2 - - 1
17 Metodyka masażu sportowego - - - 2 1
18 Organizacja, planowanie i stosowanie masażu leczniczego - 2 2 2 3
19 Terapia manualna z anatomią palpacyjną - 4 4 4 6
Razem godzin zajęć edukacyjnych 30 27 26 27 55

Praktyka zawodowa w II i IV semestrze - 120 godz


- praktyka zawodowa

W IV semestrze nauki technicy masażyści odbywaj zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową w poniższych szpitalach:

1. Szpital Kolejowy w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1
2. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30
3. Centrum Rehabilitacji Medycznej w Podkowie Leśnej przy ul. Modrzewiowej 45
b) Elektroradiolog - nauka w systemie dziennym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Elektroradiolog 321103

Program

 

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
I II III IV V
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 7,5
2 Zarys psychologii z elementami etyki 2 - - - 1
3 Prowadzenie działalności w ochronie zdrowia
- - - 2 1 1,5
4 Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
4 4 2 1 1 5
5 Język obcy w ochronie zdrowia
- - - 2 2 2
6 Język migowy - - - 2 1 1,5
7 Fizyka i aparatura elektroradiologii 2 3 - - 2,5
8 Ochrona  radiologiczna
2 2 - - - 2
9 Diagnostyka obrazowa
4 3 2 2 1 6
10 Diagnostyka elektromedyczna
- 2 2 1 - 2,5
Radioterapia - - - 2 2 2
Anatomia radiologiczna 2 2 2 - - 3
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia - - - - 2 1
Diagnostyka i terapia w elektroradiologii 9 11 17 13 15 67,5
Zajęcia praktyczne - - - - 8 4
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 28 70
Praktyka zawodowa w V semestrze


- praktyka zawodowa

W V semestrze zawodu, Elektroradiolodzy odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w poniższych placówkach:

1. NZOZ Lekarska Spółdzielnia Pracy MEDICA w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 48

 

 

c) Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka w systemie dziennym i weekendowym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Asystent osoby nepełnosporawnej 341201

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3
2 Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii 2 2 2
3 Język migowy 3 - 1,5
4 Elementy anatomii i patologii człowieka 2 1 105
5 Opieka i pielęgnacja człowieka 4 3 3,5
6 Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 3 2 2,5
7 Język obcy w pomocy społecznej 1 2 1,5
8 Umiejętności opiekuńcze 4 3 3,5
9 Terapia zajęciowa i aktywizacja 6 2 4
10 Zajęcia praktyczne - 10 5
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28

Praktyka zawodowa w I i II semestrze - 320 godz.

 

 

d) Opiekun w domu pomocy społecznej - nauka w systemie dziennym i weekendowym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Opiekun w domu pomocy społecznej 3412013

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II III IV
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6
2 Podstawy organizacji domu pomocy społecznej 2 2 2 - 3
3 Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
4 4 3 3 7
4 Teoretyczne podstawy opieki
2 2 2 3 4,5
5 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
3 4 5 5 8,5
6 Język obcy w pomocy społecznej
2 2 - - 2
7 Usługi opiekuńcze 6 5 7 4 11
8 Aktywizacja osoby podopiecznej
3 3 3 - 4,5
9 Trening umiejętności społecznych
3 3 3 - 4,5
10 Zajęcia praktyczne - - - 10 5
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 56

Praktyka zawodowa w II i IV semestrze - 320 godz.

 
Perspektywy pracy

Absolwenci nauczanych w Szkole zawodów oczekiwani są w szpitalnictwie, w gabinetach medyczno-rehabilitacyjnych, biostudiach, fitness klubach, placówkach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, firmach cateringowych itp.