Kontakt

ul. Modrzewiowa 45
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
sekretariat@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25
tel./fax: 22 758 90 51

Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 15:00


Zawody

Medyczna Szkoła Policealna kształci w zawodach:


a) Technik masażysta - nauka w systemie dziennym i weekendowym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Technik masażysta 322[12]  (od 2014 symbol 325402)
Nr programu 322[12]/T, SP/MENiS/2005.08.03

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II III IV
Liczba tygodni nauki
19 19 19 15
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6
2 Anatomia i fizjologia 8 4 2 2 8
3 Zdrowie publiczne 2 1 - - 1,5
4 Wybrane zagadnienia kliniczne 2 3 3 4 6
5 Wybrane zagadnienia z fizjoterapii 2 3 2 2 4,5
6 Podstawy psychologii 3 4 - - 3,5
7 Teoria masażu 2 2 2 2 4
8 Pracownia masażu 6 8 6 6 13
9 Podstawy prawa i ekonomiki - - 2 1 1,5
10 Zajęcia praktyczne - - 8 8 8
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 56

Praktyka zawodowa w IV semestrze - 2 tygodnie po 6 godzin dziennie


- praktyka zawodowa

W IV semestrze nauki technicy masażyści odbywaj zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową w poniższych szpitalach:

1. Szpital Kolejowy w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1
2. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30
3. Centrum Rehabilitacji Medycznej w Podkowie Leśnej przy ul. Modrzewiowej 45
b) Elektroradiolog - nauka w systemie dziennym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Elektroradiolog 321103

Program

 

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
I II III IV V
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 7,5
2 Zarys psychologii 2 - - - 1
3 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - - - 2 1 1,5
4 Zarys anatomii, fizjologii, patologii z elementami pierwszej pomocy 4 4 2 2 2 7
5 Język obcy w elektroradiologii - - - 2 2 2
6 Język migowy - - - 2 1 1,5
7 Fizyka i aparatura elektroradiologii 6 5 - - 5,5
8 Elektroradiologia 4 4 6 6 6 13
9 Anatomia radiologiczna 2 2 2 - 3
10 Diagnostyka i terapia w elektroradiologii 7 10 15 11 13 28
Zajęcia praktyczne - - - - 8 4
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 33 66,5
Praktyka zawodowa w V semestrze - 160 godz


- praktyka zawodowa

W V semestrze zawodu, Elektroradiolodzy odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w poniższych placówkach:

1. NZOZ Lekarska Spółdzielnia Pracy MEDICA w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 48

 

 

c) Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka w systemie dziennym i weekendowym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Asystent osoby nepełnosporawnej 341201

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3
2 Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii 2 2 2
3 Język migowy 3 - 1,5
4 Elementy anatomii i patologii człowieka 2 1 105
5 Opieka i pielęgnacja człowieka 4 3 3,5
6 Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 3 2 2,5
7 Język obcy w pomocy społecznej 1 2 1,5
8 Umiejętności opiekuńcze 4 3 3,5
9 Terapia zajęciowa i aktywizacja 6 2 4
10 Zajęcia praktyczne - 10 5
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28

Praktyka zawodowa w I i II semestrze - 320 godz.

 

 

d) Opiekun w domu pomocy społecznej - nauka w systemie dziennym i weekendowym

- program nauczania
Szkolny plan nauczania dla młodzieży
Realizowany w Medycznej Szkole Policealnej w Podkowie Leśnej
Dla zawodu Opiekun w domu pomocy społecznej 3412013

Lp. Przedmiot nauczania Semestr Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania
I II III IV
Liczba godzin tygodniowo
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 6
2 Podstawy organizacji domu pomocy społecznej 2 2 2 - 3
3 Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
4 4 3 3 7
4 Teoretyczne podstawy opieki
2 2 2 3 4,5
5 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
3 4 5 5 8,5
6 Język obcy w pomocy społecznej
2 2 - - 2
7 Usługi opiekuńcze 6 5 7 4 11
8 Aktywizacja osoby podopiecznej
3 3 3 - 4,5
9 Trening umiejętności społecznych
3 3 3 - 4,5
10 Zajęcia praktyczne - - - 10 5
Razem godzin zajęć edukacyjnych 28 28 28 28 56

Praktyka zawodowa w II i IV semestrze - 320 godz.