Kontakt

ul. Modrzewiowa 45
05-807 Podkowa Leśna
www.msp.edu.pl
sekretariat@msp.edu.pl

tel.: 22 243 88 25
tel./fax: 22 758 90 51

Sekretariat jest otwarty
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:30


Dla słuchaczy
Aktualności/ ogłoszenia - Egzamin Zawodowy

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

W czerwcu 2016 r. 99 %  absolwentów kierunku technik masażysta zdało pomyślnie egzamin zawodowy w części pisemnej oraz 100% w części praktycznej.

Serdecznie gratulujemy!

 

TERMINY  EGZAMINU  ZAWODOWEGO

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu‎ potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 r. 

 

Na postawie § 113 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalam terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 r. dla absolwentów szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w kwietniu i w czerwcu:

 

 • etap pisemny (NOWY EGZAMIN)- 20 czerwca 2017 r. (wtorek) (czas trwania - 60 minut) – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
 • etap praktyczny: (NOWY EGZAMIN)-  27 czerwca oraz 28 czerwca 2017.
 • wydanie dyplomów – od 31 sierpnia 2017 roku.

Opłaty za egzamin:
Etap pisemny (200zl), praktyczny (200zl) dyplomy zawodowe (polski i międzynarodowy suplement) wydawany po 31 sierpnia 2017

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe - Sesja letnia 2017

Wydział Egzaminów Zawodowych - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
00-844 Warszawa, Plac Europejski 3
informatory dot. egzaminu https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/

Płatność za egzaminy: przelew lub w kasie Szkoły
91 1140 2004 0000 3702 7589 3930
Nazwa odbiorcy: Fundacja Edukacyjna Silesia
Tytułem:  Oplata za egzamin zawodowy, 2 etapy, czerwiec 2017

W terminie do 10 czerwca 2017 r.

 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dn. 4 września 2017 r.  o godz.  10:00  w budynku szkoły (Aula)
przy ul. Modrzewiowej 45 w Podkowie Leśnej. Bezpośrednio po rozpoczęciu odbędzie się lekcja organizacyjna dla poszczególnych grup i kierunków.

 
Opłaty

Czesne w wysokości 200 zł miesięczne należy wpłacić do 10-tego dnia każdego miesiąca nauki.

Słuchacze o niskich dochodach na jedną osobę w rodzinie mogą złożyć podanie o zmniejszenie czesnego i/lub przedstawić stosowne dokumenty.

 

 
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może zostać udzielone słuchaczowi na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły po wcześniejszym przedłożeniu pisemnego podania i zaświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

 
Kalendarium

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA w PODKOWIE LEŚNEJ

Plan rozwiązań organizacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie:

 • kalendarza roku szkolnego 2017/2018 MEN,
 • rozp. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. (ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego.

Semestr I r. szkol.:  1 września 2017r. – 11 lutego 2018r.

Semestr II r. szkol.:  12 lutego 2018r.  – 22 czerwca 2018r.

Wrzesień

 • 1 września 2017r. – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych;

Listopad

 • 1 listopada 2017r. – Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

Grudzień

 • do 8 grudnia 2017r. – uczniowie semestru III składają deklaracje przystąpienia do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe;
 • do 22 grudnia 2017r. – ustalenie listy słuchaczy semestrów I i III dopuszczonych do egzaminów semestralnych;
 • 23- 31 grudnia 2017r. zimowa przerwa świąteczna;

Styczeń

 • 15-28 stycznia 2018r. – ferie zimowe;

Luty

 • 3 lutego – 11 lutego 2018r. – Egzaminy semestralne;
 • 12 lutego 2018r. – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na II i IV semestrze szkolnym;

Marzec

 • 1 marca 11 marca 2018r. – Egzaminy poprawkowe;
 • 29 marca – 3 kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna;

Kwiecień

 • 30 kwietnia – 6 maja 2018r. – wiosenna przerwa świąteczna;

Maj

 • 1-6 maja 2018r. – przerwa majowa
 • do 18 maja 2018r. – informacja nauczycieli poszczególnych przedmiotów edukacyjnych o przewidzianych semestralnych ocenach niedostatecznych dla uczniów;
 • do 25 maja 2018r. – informacja nauczycieli poszczególnych przedmiotów edukacyjnych o przewidywanych ocenach semestralnych dla uczniów;
 • 31 maja 2018r. – Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

Czerwiec

 • 4 – 15 czerwca 2018r. – praktyki zawodowe uczniów semestru IV;
 • 11 – 22 czerwca 2018r. – praktyki zawodowe uczniów semestru II;
 • 15 czerwca 2018r. – uchwalenie wyników klasyfikacji semestralnej końcowej uczniów semestru II i IV – zebranie Rady Pedagogicznej;
 • 15 czerwca 2018r. – zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów semestru IV
 • 19 czerwca 2018r.– część pisemna Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
 • 27 czerwca – 3 lipca 2018r. - część praktyczna Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
 • 22 czerwca 2018r.- zakończenie zajęć dydaktycznych;

Sierpień

 • 28 – 31 sierpnia 2018r. – egzaminy poprawkowe;
 • 31 sierpnia 2018r. – zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynające nowy rok szkolny 2018/2019.